Nákupní řád

Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2015 do doby vydání nových obchodních podmínek.

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě www.FARMAKOSTAL.cz, jehož provozovatelem je Ing. Josef Košťál, IC: 16351045 (dále jen "prodávající). Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží z nabídky prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek, přičemž za kupujícího se považuje osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.FARMAKOSTAL.cz, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen odesláním těchto údajů. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce, v kupní ceně je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.

III. Distribuce

Distribuce je zajišťována Českou poštou.

"Dobírka" činí platbu dle uvedené ceny v nákupním košíku při objednávce a je vyčíslena v Kč. (Platíte až při převzetí zásilky poštovnímu doručovateli). "Osobní převzetí" je možné pouze na adrese Zahradní 1289 ve Velkých Bílovicích a je zdarma.

IV. Platební podmínky

Platba se uskuteční:

Dobírkou nebo v hotovosti - Osobní odběr

V. Dodací podmínky

1. V případě platby na dobírku se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží odeslané podle požadavku kupujícího a potvrzení objednávky dle II.2. podmínek. V tomto případě hradí kupující kupní cenu zboží při jeho převzetí. V případě kdy kupující nepřevezme dobírku, nebudou již jeho další objednávky tohoto druhu akceptovány.

2. V případě platby v hotovosti, kupující bude mít zboží na adrese Zahradní 1289 ve Velkých Bílovicích přichystané k odběru dle jím zvoleného termínu. Kupující se zavazuje pro jeho vyzvednutí a zaplacení v hotovosti nejpozději při převzetí zboží. V případě kdy kupující nedodrží podmínky výše uvedené, nebudou již jeho další objednávky tohoto druhu akceptovány.

3. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník upozorněn.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení či velikosti.

5. V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu vznikly.

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

VI. Záruka, vady zboží, reklamace, zákonná lhůta pro vrácení zboží

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

4. Máte právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží od smlouvy odstoupit. Zboží pro vrácení musí být nepoškozené a bez zjevných a skrytých vad způsobených používáním či špatným skladováním.

Peníze za vrácené zboží i za poštovné Vám bude vráceno na Váš bankovní účet do 5 dnů od přijetí zboží zpět na adresu odesílatele. Zboží nezasílejte na dobírku!

VII. Závěrečné ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

2. S návštěvou internetových stránek www.FARMAKOSTAL.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.

3. Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.